Автор : admin
Добавлено: 14.04.2013 | Категория: -,Документы
Засідання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Засідання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів 10 квітня 2013 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на якому розглядалося питання – про результати комітетських слухань на тему: «Про стан дотримання законодавства щодо окремих питань соціального захисту ветеранів війни в Республіці Афганістан та воєнних конфліктів […]

Подробнее
Просмотров : 0 просмотров | Комментариев : 0
Afganinva.ru, Àôãàíèíâà, ÑÃÎÎ "Àôãàíèíâà", Ñóìñêàÿ ãîðîäñêàÿ âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå, Àôãàíèñòàí, Âåòåðàíû Àôãàíèñòàíà, Èíâàëèäû âîéíû â Àôãàíèñòàíå, Àôãàíöû, Òâîð÷åòñâî âåòåðàíîâ, Ìàðãåëîâ, Æóðíàë "Êîìàíäîð", Àíàòîëèé Õàí, ÂÄÂ, ÂÄ Óêðàèíà, ÂÄ Ñóìû, Èãîðü Ñêîðîáàãàòüêî, Àôãàíöû Ñóì, Àôãàíöû Ñóìøèíû